अर्जाचे नमुने

 • Home
 • अर्जाचे नमुने

Template व अर्जाचे नमुने

 • जि.प.सेस अंतर्गत लाभासाठी नोंदणी करीता अर्ज नमुना
 • बायोगॅस अनुदान मागणी फॉर्म जालना जिल्हा परिषद
 • पशुसंवर्धन विभाग वैयक्तिक लाभाचे अर्ज
 • Updated २८/०३/२०२२ सभा ठराव
 • ग्रामीण भागातील महिलांना अनुसुचित जमाती पिठाची गिरणी पुरविणे करिता अर्थसहाय्य मिळणेकरिता करावयाच्या अर्जाचा नमुना (अनुसुचित जमाती ) २०२१-२०२२ साठी
 • विशेषज्ञ अर्जाचा नमुना
 • दिव्यांग लाभार्थ्यांना तीन चाकी स्कूटर पुरवणे सन 20. _20
 • 5 टक्के जिल्हा परिषद स्वनिधीतून राज्यस्तरीय /जिल्हास्तरीय /तालुकास्तर प्राविण्य मिळवलेल्या ग्रामीण भागातील दिव्यांग खेळाडूना अर्थ सहाय्य देणे सन 20. _20
 • दिव्यांग लाभार्थ्यांना झेरॉक्स मशीन पुरवणे सन 20. _20
 • अतितीव्र दिव्यांग लाभार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देणे.. सन 20. _20
 • दिव्यांग दिव्यांग व्यक्तीचा विवाहास प्रोत्साहनपर अनुदान देणे सन 20. _20
 • दिव्यांग लाभार्थ्यांना घरघंटी (पिठाची गिरणी ) पुरवणे सन 20. _20
 • दिव्यांग लाभार्थ्यांना घरकुल पुरवणे सन 20. _20
 • 20% जिल्हा परिषद स्वनिधीतून मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना झेरॉक्स मशीन पुरवणे 20 -20
 • 20% जिल्हा परिषद स्वनिधीतून मागासवर्गीय महिलांना घरघंटी (पिठाची गिरणी ) पुरवणे 20 -20
 • 20% जिल्हा परिषद स्वनिधीतून मागासवर्गीय वस्तीत बांधलेल्या समाजमंदीर / सभामंडपास सतरंजी पुरवणे 20 -20
 • 20% जिल्हा परिषद स्वनिधीतून मागासवर्गीय मुलांना सायकल पुरवणे 20 -20
 • 20% जिल्हा परिषद स्वनिधीतून मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना कडबाकुट्टी मशीन पुरवणे 20 -20
 • 20% जिल्हा परिषद स्वनिधीतून यशवंत घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुल बांधनेस अर्थसहाय्य 20 -20
 • NGO Blindness Program
 • जिल्हा परिषद जालना Final Black & White logo
 • जिल्हा परिषद जालना Golden Logo
 • पदवीधर व विषय शिक्षकांची माहिती
 • दखलपात्र गुन्हयाच्या कामी दाखल करावयाच्या एफ आय आर चा नमुना
 • जल जीवन मिशन गाव कृती आराखडा नमुना
 • जालना जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे ग्रामसेवक यांचे नाव भ्रमणध्वनी क्रमांकांची माहिती
 • शौचालय अनुदान मागणीचा नमुना
 • महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता नियम,२००८ – माहिती पुस्तिका क्र.१
 • लोक जैविक विविधता नोंदवही ppt
 • RBR अर्जाचा नमुना
 • लोक जैविक विविधता नोंदवही नमुना
 • सभा ठराव
 • दिव्यान्ग शाळा / कर्मशाळा संहिता व बालकांचा मोफत‍ आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम,2009 नुसार शाळा / कर्मशाळा तपासणीचा अहवाल
 • ग्रामपंचायत तपासणीचा नमुना
 • RAPID DAMAGE ASSESSMENT OF FLOOD-AFFECTED BUILDINGS IN DIST. SATARA, MAHARASHTRA
 • पिण्याचे पाणी योजना स्वच्छता सर्वेक्षण, हिरवे प्रमाणपत्र
 • आयडीसीफ ग्राम स्थरीय सूक्ष्म कृती आराखडा व अंमलबजावणी चेकलिस्ट
 • पिण्याचे पाणी योजना स्वच्छता सर्वेक्षण माहिती-नळ पाणी पुरवठा योजना
 • पिण्याचे पाणी योजना स्वच्छता सर्वेक्षण माहिती-बोअर/हातपंप/विद्यत बोअरपंप
 • पिण्याचे पाणी योजना स्वच्छता सर्वेक्षण माहिती-बंदिस्त विहीर/उघडी विहीर
 • पिण्याचे पाणी योजना स्वच्छता सर्वेक्षण माहिती-लाल प्रमाणपत्र
 • टॅली शीट
 • पिण्याचे पाणी योजना स्वच्छता सर्वेक्षण माहिती-पिवळे प्रमाणपत्र
 • ग्रामीण भागातील महिलांना पिकोफॉल मशीन करिता अर्थसहाय्य मिळणेकरिता करावयाच्या अर्जाचा नमुना (सर्वसाधारण) सन २०१९-२०२०
 • इयत्ता ५ वी ते १२ वी पर्यंत शिकणार्या मुलींना लेडीज सायकल करिता अर्थसहाय्य मिळणेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना (सर्वसाधारण) सन २०१९-२०२०
 • ग्रामीण भागातील महिलांना पिठाची गिरणी करिता अर्थसहाय्य मिळणेकामी करावयाच्या अर्जाचा नमुना सन २०१९-२०२० (सर्वसाधारण/विशेष घटक योजना)
 • ग्रामीण भागातील महिलांना शिलाई मशीन पुरवणे करिता अर्थसहाय्य मिळणेकरिता करावयाच्या अर्जाचा नमुना (सर्वसाधारण) सन २०१९-२०२०
 • मुलींना व महिलांना मराठी/इंग्रजी टायपिंग प्रशिक्षण करिता अर्थसहाय्य मिळणेसाठी अर्जाचा नमुना (सर्वसाधारण) सन २०१९-२०२०
 • जि.प. ५ टक्के निधीतून अपंग लाभार्थींना पिको फॉल मशीन पुरविणेस अर्थसहाय्य मिळणेसाठी या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना सन २०१९-२०२०
 • जि.प. ५ टक्के निधीतून अपंग लाभार्थींना शेतीसाठी विद्युत पंप पुरविणेस अर्थसहाय्य मिळणेसाठी या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना सन २०१९-२०२०
 • जि.प. ५ टक्के निधीतून अपंग लाभार्थींना उसाच्या रसाचे यंत्र खरेदी अर्थसहाय्य पुरविणे या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना सन २०१९-२०२०
 • जि.प. २० टक्के निधीतून मागासवर्गीय लाभार्थींना शेतीसाठी विद्युत पंप पुरविणेस अर्थसहाय्य मिळणेसाठी या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
 • जि.प. २० टक्के निधीतून मागासवर्गीय लाभार्थींना कडबाकुट्टी मशीन पुरविणेस अर्थसहाय्य मिळणेसाठी या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
 • जि.प. २० टक्के निधीतून मागासवर्गीय महिला लाभार्थींना घरघंटी(पिठाची चक्की) खरेदी मदत पुरविणे या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
 • जि.प. २० टक्के निधीतून मागासवर्गीय मुलांना सायकल पुरविणे अर्थसाहाय्य मिळणेसाठी या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
 • जिल्हा परिषद २० टक्के निधीतून मागासवर्गीयांसाठी सामुदायिकविकास योजनेच्या कामासाठीचे प्रपात्राचा नमुना
 • जि.प. २० टक्के निधीतून मागासवर्गीय मुलांना/मुलींना मराठी/इंग्रजी (संगणकावरील) टायपिंग प्रशिक्षण करिता अर्थसहाय्य या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
 • जि.प. २० टक्के निधीतून मागासवर्गीय लाभार्थींना शेतीसाठी तुषार संच/ठिबक संच पुरविणे अर्थसहाय्य मिळणेसाठी या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
 • जि.प. २० टक्के निधीतून मागासवर्गीय लाभार्थींना ऊसाच्या रसाचे स्वयंचलित यंत्र खरेदी अर्थसहाय्य पुरविणे या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
 • जि.प. २० टक्के निधीतून मागासवर्गीय लाभार्थींना झेरॉक्स मशीन पुरविणेस अर्थसहाय्य मिळणेसाठी या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
 • अपंग लाभार्थींना तीनचाकी सायकल पुरविणे या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
 • अपंग लाभार्थींना घरघंटी /पिठाची चक्की पुरविणे या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
 • अपंग-अपंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहनपर अनुदान देणे या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
 • अपंग लाभार्थींना झेरॉक्स मशीन पुरविणे या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
 • अपंग लाभार्थींना घरकुल पुरविणे या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
 • मागासवर्गीय वस्तीमध्ये हायमॉस्ट (एल.ई.डी.)दिवे पुरविणे अर्जाचा नमुना
 • अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना
 • यशवंत घरकुल योजने अंतर्गत घरकुल मदत मागणी अर्ज

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.